ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
สัญญาค้ำประกันการยืมเงินของสถาบัน
ใบเสนอราคา
ใบสำคัญรับเงิน(กง.10)
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบสำรวจความต้องการเพื่อจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ (ทอ.พง.02)
เอกสารสั่งซื้อสินค้าและบริการทางโทรสาร(ทอ.พง.03)
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เงินกองทุนคณะ(ทอ.พง.04)
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ (ทอ.พง.05)
แบบฟอร์มการรับ-จ่ายวัสดุ (ทอ.พง.06)
แบบฟอร์ม สรุปการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ทอ.พง.07)
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com