ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ทอ.พง.01 เอกสารขอยืม-คืน- วัสดุ ครุภัณฑ์(กรุณาติดต่อสำนักงานคณบดี)
ทอ.พง.02 แบบสำรวจความต้องการเพื่อจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ
ทอ.พง.03 เอกสารสั่งซื้อสินค้าและบริการทางโทรสาร
ทอ.พง.04 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เงินกองทุนคณะ
ทอ.พง.05 แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
ทอ.พง.06 แบบฟอร์มการรับ-จ่ายวัสดุ
ทอ.พง.07 แบบฟอร์ม สรุปการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
สัญญาค้ำประกันการยืมเงินของสถาบัน
ใบเสนอราคา
กง.10 ใบสำคัญรับเงิน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบทอ.พง.09 บันทึกข้อมูลการตารจเช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ
ฟอร์มทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
แบบทอ.พง.11-62 (สำรวจครุภัณฑ์ห้องเรียน แล็ป)
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com