ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

แบบรายงานการจัดทำ มคอ.3-มคอ.4 แบบรายงานการจัดทำ มคอ.5-มคอ.6
แบบประเมินคาวมพึงพอใจของโครงการ คู่มือประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
แบบฟอร์มสำรวจความเสี่ยงของหลักสูตร แบบฟอร์มสำรวจความเสี่ยงของหลักสูตร(ออนไลน์)
ปฏิทินการประกันคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของ
Template SAR หลักสูตร ป.ตรี ปีการศึกษา 2564 Template SAR หลักสูตร ป.โท ปีการศึกษา 2564
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษา ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์
Templates SAR ระดับคณะ ตัวอย่างแบบประเมินผู้ใช้บัณฑฺิต
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลแหล่งงาน
LINK : www.cheqa.mua.go.th LINK : www.esar.uru.ac.th
รายงานประจำปีการศึกษา 2561