ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
แบบรายงานการจัดทำ มคอ.3-มคอ.4 แบบรายงานการจัดทำ มคอ.5-มคอ.6
แบบประเมินคาวมพึงพอใจของโครงการ คู่มือประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
แบบฟอร์มสำรวจความเสี่ยงของหลักสูตร แบบฟอร์มสำรวจความเสี่ยงของหลักสูตร(ออนไลน์)
ปฏิทินการประกันคุณภาพ(หลักสูตร) รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
Template SAR หลักสูตร ป.ตรี ปีการศึกษา 2563 Template SAR หลักสูตร ป.โท ปีการศึกษา 2563
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษา ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์
Templates SAR ระดับคณะ ตัวอย่างแบบประเมินผู้ใช้บัณฑฺิต
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลแหล่งงาน
LINK : www.cheqa.mua.go.th LINK : www.esar.uru.ac.th
รายงานประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com