ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์คณะออกหนังสือเพื่อเข้าเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการ เพื่อประกอบการทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัยและรายงานอื่น ๆ
ทะเบียนประวัตินศ.ใหม่ 2 ปีหลัง(ทอ.ฝช.13-51)
ทะเบียนประวัตินศ.ใหม่ 4 ปี(ทอ.ฝช.14-51)
แบบตอบรับนศ.เข้าดูงาน(ทอ.ฝช.04-51)
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบรายงานผลการพานักเรียน นิสิต และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com