ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
อัตราค่าเช่าการใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น 2 (ทอ.ธก.04/52)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 (ทอ.ธก.09/52) 
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน (นอกเวลาราชการ)(ทอ.12/60)
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com