ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ปรัชญา
สร้างบัณฑิตสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์


วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศรวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมตามหลักพันธ์กิจสัมพันธ์
เพื่อการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันประชาชมอาเซียน


อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งาน อดทน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com