แผนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการจัดการเรีนยรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2564

แผนกลยุทธ์ของคณะ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง 2564

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 2564

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

แผนการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

แผนปรับปรุงและพัฒนาประกันคุณภาพ 2564

แผนการจัดการความรู้ KM