แผนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนกลยุทธ์ของคณะ 2564-2568

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

แผนการจัดการเรีนยรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน

แผนปรับปรุงและพัฒนาประกันคุณภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ์การบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลผู้บริหาร