ตารางการใช้ห้องประชุมและรถตู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

อัตราค่าเช่าการใช้บริการอาคารสถานที่

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน (นอกเวลาราชการ)

ทอ.ธก.05 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ ไฟล์ PDF

ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ 300 ที่นั้ง (ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5)

ห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็ก 60 ที่นั้ง (ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น 2)

ห้องบรรยาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์