ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม มคอ.3-มคอ.7

แบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ “ ร ” หรือ “ I ”

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน

แบบรายงานการประเมินผลการเรียน (ใบปะหน้าเกรด)

แบบรายงานการประเมินผลการเรียน (อุตสาหกรรมศิลป์)

แบบขออนุญาตสอบวัดผลปลายภาคนอกตาราง

ตัวอย่าง สมอ.08 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561