ดาวน์โหลดเอกสารประเมินการสอน

แบบที่ 1 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่ปฏิบัติภารกิจเน้นด้านการสอน

แบบที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่ปฏิบัติภารกิจเน้นด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์