ทำเนียบกรรมการประจำคณะ

คณบดี

รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์
คุณวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
คุณวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ใจเรือง
ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ดร.บัญชร จันทร์ดา


รองคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ครรชิต พิระภาค
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผู้แทนประธานหลักสูตร

ผศ.วาทิต วงษ์ดอกไม้
อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ


ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล
อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา


สำนักงานคณบดี

นางจินดา ชัยปัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป