ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุ-การเงิน

ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

แบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุ 2566

คู่มือการเบิกจ่ายเงิน

คู่มือการเบิกจ่ายเงินโครงการยุทธศาสตร์ 2563

บัญชีคุมแบบฟอร์มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทอ.พง.13.1/63 แบบขอเบิกครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ

ทอ.พง.13.2/63 แบบขอเบิกครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ

ทอ.พง.13.3/63 แบบขอเบิกครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ

ทอ.พง.13.4/63 แบบขอเบิกครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ

ทอ.พง.02 แบบสำรวจความต้องการเพื่อจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ

ทอ.พง.06 แบบฟอร์มการรับ-จ่ายวัสดุ

ทอ.พง.07 แบบฟอร์ม สรุปการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ทอ.พง.15(แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ฯ-สิ่งก่อสร้าง)

สัญญาค้ำประกันการยืมเงินของสถาบัน

ใบเสนอราคา

กง.10 ใบสำคัญรับเงิน

ใบมอบฉันทะ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบทอ.พง.09 บันทึกข้อมูลการตารจเช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ

ฟอร์มทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์

แบบทอ.พง.11-62 (สำรวจครุภัณฑ์ห้องเรียน แล็ป)