ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มปริญญานิพนธ์

Template ปริญญานิพนธ์

ตัวอย่าง ปริญญานิพนธ์

SP01 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ปกปริญญานิพนธ์ ตัวอย่างปกปริญญานิพนธ์
SP02 แบบคำร้องขอสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ หน้าอนุมัติ ตัวอย่างหน้าอนุมัติ
SP03 แบบคำร้องขอสอบปริญญานิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวอย่างบทคัดย่อ
SP04 แบบรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศ ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ
SP05 แบบคำร้องขอเปลี่ยนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ สารบัญ ตัวอย่างสารบัญ
SP06 แบบฟอร์มการตรวจการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ สารบัญภาพ ตัวอย่างสารบัญภาพ
คู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์ สารบัญตาราง ตัวอย่างสารบัญตาราง
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม บทที่ 1 ตัวอย่างบทที่ 1
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรสาขา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บทที่ 2 ตัวอย่างบทที่ 2
บทที่ 3 ตัวอย่างบทที่ 3
บทที่ 4 ตัวอย่างบทที่ 4
บทที่ 5 ตัวอย่างบทที่ 5
บรรณานุกรม ตัวอย่างบรรณานุกรม
ภาคผนวก ตัวอย่างภาคผนวก
ประวัติย่อผู้ศึกษาปริญญานิพนธ์ ตัวอย่างประวัติย่อผู้ศึกษาปริญญานิพนธ์