บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

ผศ.วาทิต วงษ์ดอกไม้
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.พลิศภัสร์ คำฟู
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ

อาจารย์สุภาวดี ซ้องก๋า
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ครรชิต พิระภาค
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.รัชดา คำจริง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ผศ.สิงหา ปรารมภ์
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์อุสุมา พันไพศาล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สันติ บุญทัศนกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.วรพล มะโนสร้อย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า

อาจารย์นัฐพงษ์ เนินชัด
ประธานหลักสูตร
ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.พจน์ ชัยอ้าย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ พรหมฝาย
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สารัลย์ กระจง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยพร หลวงหาญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล
ประธานหลักสูตร
ผศ.กฤษณพงค ฟองสินธุ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.อรุณเดช บุญสูง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ยสินทินี เอมหยวก
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.อำนาจ ตงติ๊บ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์อนุชา ริกากรณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ไชยยันต์ ชนะพรมมา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.วีระพล คงนุ่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์(ครุศาสตรบัณฑิต)

อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา
ประธานหลักสูตร
ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ชัชพล เกษวิริยะกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท)

ผศ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร