ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนที่เปิดรับ เล่มที่อนุมัติ(มคอ.2) รับรอง ก.พ. รับรอง กคศ. เอกสารแนะนำ สื่อออนไลน์
ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
1 เทคโนโลยีไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
20 คน (4ปี)
20 คน (เทียบโอน)
1
2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
20 คน (4ปี)
10 คน (เทียบโอน)
1
3 เทคโนโลยีอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
40 คน (4ปี)
40 คน (เทียบโอน)
1
4 เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
20 คน (4ปี)
ปวส.เทียบโอนได้
1 2
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
30 คน (4ปี)
30 คน (เทียบโอน)
1
2 วิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
30 คน (4ปี)
ปวส.เทียบโอนได้
3 วิศวกรรมการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
15 คน (4ปี)
ปวส.เทียบโอนได้
1 2
4 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
20 คน (4ปี)
20 คน (เทียบโอน)
1 2
5 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
30 คน (4ปี)
30 คน (เทียบโอน)
1
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
1 อุตสาหกรรมศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
30 คน (4ปี) 1 2 3