งานเผยแพร่บริการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จำแนกตามหลักสูตร)

คำสั่งไปราชการ/คำสั่งแต่งตั้ง

รับหนังสือราชการภายนอก

รับหนังสือราชการภายใน

ส่งหนังสือราชการภายนอก

ส่งหนังสือราชการภายใน