ดาวน์โหลดเอกสาร

อัตราค่าเช่าการใช้บริการอาคารสถานที่

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน (นอกเวลาราชการ)(ทอ.ธก.12)