ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน

ทอ.ธก.01 แบบฟอร์ม ขออนุเคราะห์ ออกหนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทอ.ธก.02 สำเนาแจ้งเวียน หนังสือราชการภายนอก

ทอ.พง.03 ใบนำส่งเอกสารส่งFax

ทอ.ธก.04 (ขอใช้ห้อง HWP ชั้น 2-EN212)

ทอ.ธก.04 (ขอใช้ห้อง Lab - อาคารปฏิบัติการ

ทอ.ธก.04 (ขอใช้ห้องประชุมชั้น)

ทอ.ธก.06 บันทึกข้อมูลการขอรับคำปรึกษา

ทอ.ธก.07 โครงการและจำนวนชั่วโมงการให้บริการวิชาการคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ทอ.ธก.10 ขอความอนุเคราะห์คณะออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

ทอ.ธก.11 รายงานผลการไปราชการ

ทอ.ธก.13 แบบฟอร์มตรวจเช็ค สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

ทอ.ฝช.12 แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ

แบบทอ.พง.10 แบบฟอร์มแจ้งการตรวจเช็ค ซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ

บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

บันทึกข้อความ การโอนเงินผ่านธนาคาร

บันทึกข้อความ 

แบบขออนุญาตไปราชการ 

แบบอนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

หนังสือสัญญาเช่ารถ