ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 1 (สถานประกอบการ)

แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 2(อาจารย์นิเทศ)

แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศ

แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบประเมินสถานประกอบการ

แบบวัดผลการฝึกประสบฯ(ทอ.ฝช.08-51)

ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอ.ที่ปรึกษา

ฐานข้อมูลสถานประกอบการ

ผลการตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ