ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์


ปรัชญา
สร้างบัณฑิตสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์


วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศรวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมตามหลักพันธ์กิจสัมพันธ์
เพื่อการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันประชาชมอาเซียน


อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งาน อดทน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม