ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศวันและเวลาการทำงาน มรอ 2566 พนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวันและเวลาการทำงาน มรอ 2566 พนักงานมหาวิทยาลัย(พ)

กบบ. 204 แบบใบลาป่วย

กบบ. 205 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

กบบ. 207 แบบใบลากิจส่วนตัว

กบบ. 208 แบบใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปต่างประเทศ)

กบบ. 209 แบบใบลาพักผ่อน

กบบ. 210 แบบใบลาพักผ่อน (กรณีไปต่างประเทศ)

กบบ. 211 แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

กบบ. 212 แบบใบลาพักผ่อน (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

กบบ. 213 แบบใบลาอุปสมบท

กบบ. 215 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาอุปสมบท)

กบบ. 217 แบบใบลาคลอดบุตร

กบบ. 218 แบบใบลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

กบบ. 219 แบบใบขอยกเลิกวันลา

กบบ. 220 แบบใบขอลาออกจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย

ทอ.ธก. 03 ใบมอบหมายงานเพื่อลากิจ/ลาป่วย/ลาพักผ่อน/ไปราชการ(สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

มรภ.01 แบบขออนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน