ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการประเมินการสอน

บันทึกขอส่งการประเมินการสอนของอาจารย์

แบบตรวจสอบรายการประเมินผลการสอน

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

แบบประเมินผลการสอนแนบส่งคณะอนุกรรมการ

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์บันทึก VDO สอน

ประกาศ กพว.ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับผลการสอน พ.ศ.2565 (1)

ประกาศ กพว.ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับผลการสอน พ.ศ.2565 (2)

แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหนังสือหรือตำรา

แบบคำขอประเมินต้นฉบับ หนังสือ-ตำรา

แบบตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Reviewer)

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ หนังสือ-ตำรา

หนังสือนำส่งขอเป็นเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

หน้าปกทั้งหมด

คำนำ

สารบัญ

แผนการสอนประจำวิชา

บทนำ

ตัวอย่างเอกสารคำสอน (รองศาสตราจารย์)

หน้าปกทั้งหมด

คำนำ

สารบัญ

แผนบริหารการสอน

บทนำ

บรรณานุกรม