ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณบดี

รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์


รองคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ครรชิต พิระภาค
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อำนาจ ตงติ๊บ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ.วรพล มะโนสร้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์


หัวหน้างาน

นางจินดา ชัยปัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ พรหมฝาย
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ผศ.ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง
หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม Startup