บุคลากรสายสนับสนุน

นางจินดา ชัยปัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันนิสา เมฆทับ
บรรณารักษ์
นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐพงศ์ เวรุริยะ
นักวิชาการศึกษา
นายปกรณ์ เกตุอินทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายกิตติพงษ์ ยินดีสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวนิตยา เรือนจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางพนิดา จรลังกา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสมพร หมวกทอง
ช่างไฟฟ้า
นายไชยเชษฐ ขวดแก้ว
ช่างเทคนิค
นายธรรมวุฒิ ผ่องใส
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาวนารีรัตน์ พรมสอน
พนักงานทั่วไป
นางกฤตพร ศรีลำ
พนักงานทั่วไป
นางสาวโชติมา เลี่ยมอยู่
พนักงานทั่วไป
นายศรายุทธ ศรีจันทร์
พนักงานทั่วไป
นายอำพล ตุ่นสายบู่
พนักงานทั่วไป