รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปีการศึกษา 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565

ปีการศึกษา 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563

ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562

ปีการศึกษา 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561