รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปีการศึกษา 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2562