ทำเนียบคณบดี

ลำดับ
รูป
ชื่อ-สกูล
วัน-เวลา ที่ดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์อุดม สมบูรณ์ 15 มิถุนายน 45 – 2547
2 อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ 2 ธันวาคม 2547 -2542
3 อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ 2542 - 30 มีนาคม 2556
4 ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ 30 มีนาคม 2556-ปัจจุบัน
cc

ประวัติคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประวัติส่วนตัว แผนกลยุทธ์ปี 2556-2560 ตารางพันธกิจ

View page »