↑ Return to หน่วยงาน

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
……………………

ปรัชญา
มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารจัดการงานบริการและสนับสุนนงานวิชาการอย่างเป็นระบบ พัฒนาคนและงานเพื่อรองรับภารกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                                    พันธกิจ
       ๑. ให้บริการและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนบุคลากร หน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
       ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       ๓. จัดวางระบบกลไกให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ดำเนินการทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน
       ๔. ให้บริการการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี
       ๕. เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสานงานให้บุคคล หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ รวมถึงติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจ
       ๖. จัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานติดตามรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาและรอบปีงบประมาณ ทำการปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
       ๗. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนรายภาคเรียน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการของ กพร. ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       ๘. วางแผน ดำเนินการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
       ๙. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของนักศึกษา อาจารย์ ให้บุคลากรภายในภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

                                                    วัตถุประสงค์
       ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะวิชา เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของคณะวิชา
       ๔. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานของสำนักงานคณบดีให้เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจ โปร่งใสตรวจสอบได้

                                                    เป้าประสงค์
       ๑. พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ 
- ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรสายสนับสนุนตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการนักศึกษา อาจารย์
บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด
- บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีส่วนร่วมในการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกำหนดทิศทาง
การพัฒนาคณะในอนาคต นำกระบวนการงานประกันคุณภาพเข้าสู่กระบวนงานประจำให้เนียน การทำงานที่มุ่งผลงานเป็นสำคัญ ตรงตามตัวชี้วัดและมิติของหน่วยงานผู้ประเมินจากภายในและภายนอก
       ๒. พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ สร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดแผนและดำเนินการ
ตามแผนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนงานไม่น้อยกว่าร้อยละร้อย มีการติดตามประเมินผล นำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
       ๓. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ บุคลากรสายสนับสนุนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีศักยภาพ รอบรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการประยุกต์ใช้กับงานที่
ตนเอง หรือองค์กรรับผิดชอบ


นโยบายคุณภาพ
๑. ด้านการบริหารจัดการ
จัดโครงสร้างการบริหารภายในคณะให้ชัดเจน เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีสายการดำเนินงานที่สั้น กะทัดรัด จัดวางภาระหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ความสามารถ จัดทำระบบฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

๒. ด้านบุคลากร
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ให้บุคลากรตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในงานให้บริการอย่างมีคุณภาพ จัดให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนรองรับภารกิจของคณะที่มีแนวโน้มมากขึ้น
๓. ด้านงบประมาณ
จัดทำงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสำคัญ มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานย่อยในคณะ ยึดถือระเบียบ ข้อมูล ตัวเลขที่เชื่อถือได้ บริหารงบประมาณด้วยระบบกลไก
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับอย่างแท้จริง ตลอดจนความคุ้มค่าและการประหยัดเป็นสำคัญ

๔. ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
เพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการและการติดต่อประสานงาน เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว พยายามลดปัญหาความขัดแย้ง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ของคณะให้กว้างขวาง ครอบคลุม ทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย.

 
เจ้าหน้าที่เทคนิคโยธา เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เทคนิคฝึกวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการเลขานุการ การคิดภาระงาน

งบประมาณคณะ

งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   งบประมาณคณะเทคโนฯงปม.2557 -งบประมาณ57   งบประมาณคณะเทคโนฯงปม.2556 -งบประมาณ56 งบประมาณคณะเทคโนฯงปม.2555 -งบประมาณ55-80 -งบประมาณ55-20 งบประมาณคณะเทคโนฯงปม.2554 -งบประมาณ54-1 -งบประมาณ54-2 -งบประมาณ54-3 -งบประมาณ54-4 -งบประมาณ54 20 งบประมาณคณะเทคโนฯงปม.2553 -งบประมาณ53-1     งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี งปม. 2552             งบประมาณ52-1          งบประมาณ 52-2 งบประมาณ 52-3   งบประมาณ52-4  งบประมาณคณะเทคโนฯ งปม2551     -ขอครุภัณฑ์ formit2551_แก้ไข -งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี งปม.2551_งบดำเนินการ -งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี งปม.2551_งบแผ่นดิน -ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของงานทอ.งปม51 งบประมาณคณะเทคโนฯงปม.2550     -งบประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ -งบพัฒนา ปี 50 -งบพัฒนา ปี …

View page »

งานพัสดุ

ข้อมูลงานพัสดุ ภาระงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ งานพัสดุ (งานหลัก งานเสริม และงานพัฒนา) แผนงาน/โครงการปี 48-49 งานการเงิน - ระเบียบการเงิน         ระเบียบการใช้งานพาหนะส่วนตัว         พระราชกฤษฎีการเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         พระราชกฤษฎีการเรื่องเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร         ประกาศเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ         การเบิกเบี้ยเลิ้ยงเดินทางและค่าที่พัก         การเบิกเงินค่าทางด่วนพิเศษ         การเงินค่าโดยสารเครื่องบิน – คำสั่งการเงิน – แบบฟอร์มการเงิน         แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางมาอบรมสำหรับบุคคลภายนอก         ใบรับรองแทนใบเสร็จ         แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน         แบบฟอร์มหนังสือขอรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล        ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน        ฟอร์มหนังสือขอสลิปเงินเดือนรายรับ-รายจ่าย        ฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล        ฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่าศีกษาบุตร        สัญญาค้ำประกันการยืมเงิน        ใบมอบฉันทะ – รายงานเดินทางไปราชการ – หนังสือขออนุญาตไปราชการ งานพัสดุ – ระเบียบพัสดุ - แนวทางในการตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน – คำสั่งต่างๆ คำสั่งใหม่ – แบบฟอร์มพัสดุ (แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ แบบขอเบิกจ่ายวัสดุ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน ใบเสนอราคา ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ – ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำห้อง – แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง (พส.01 …

View page »

ตารางการใช้ห้องประชุม

ตารางการใช้ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ห้องประชุมสัมนาขนาดใหญ่ ห้องประชุมสัมนาขนาดเล็ก ห้องบรรยาย ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  

View page »

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการประจำคณะ รายงงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/57  รายงงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/57 รายงงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/57 การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รายงงานการประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/57 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/57

View page »