ประวัติคณบดี

boss

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติส่วนตัว

แผนกลยุทธ์ปี 2556-2560

cc

ตารางพันธกิจ