ประวัติคณบดี

อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติส่วนตัว

แผนกลยุทธ์ปี 2556-2560

cc

ตารางพันธกิจ