หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

| อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาต่อเนื่อง |

picweb2

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประวัติหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหลักสูตรวิศกรรมคอมพิวเตอร์แห่งแรกที่เปิดการสอนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ ด้วยมาตรฐานทางด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับสากล โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดการเรียนการสอนภาคปกติ ๔ ปี และเทียบโอน ๓ ปี
(เว็บหลักสูตร)

รายวิชาเรียนที่เป็นตัวต่อ(ผังรายวิชาต่อเนื่อง)

View page »

WP_20131128_007

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สุภัตรา ปินจันทร์ ประธานหลักสูตร สารัลย์ กระจง อาจารย์ประจำหลักสูตร พิทักษ์ คล้ายชม อาจารย์ประจำหลักสูตร ภานุวัฒน์ ขันจา อาจารย์ประจำหลักสูตร อภิศักดิ์ พรหมฝาย อาจารย์ประจำหลักสูตร กาญจนา ดาวเด่น อาจารย์ประจำหลักสูตร

View page »

แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง) วิชาบังคับก่อน xxxxxxx 4011105 4011106 4021116 4021117 4091402 7001101 7001104 วิชาศึกษาทั่วไปฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1เคมีสำหรับวิศวกรปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกร 3(x-x-x) 3(3-0-6) 1(0-2-1) 3(3-0-6) 1(0-2-1) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) รวม 20   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง) วิชาบังคับก่อน xxxxxxx xxxxxxx 4011107 4011108 4092402 7001102 7011201 7012301 วิชาศึกษาทั่วไปวิชาศึกษาทั่วไปฟิสิกส์สำหรับวิศวกร …

View page »

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                  30  หน่วยกิต     1)  บังคับเรียนในกลุ่มต่อไปนี้                                                                                        18 หน่วยกิต           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษา                                        1500103              ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้                                             3(3-0-6) English for Learning  Skills 1500106              ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                              3(2-2-5) Thai  for Communication 1500107              ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                        3(3-0-6) English for Communication 2500105              ท้องถิ่นของเรา                                                               3(2-2-5) Our  Community 2500107              การพัฒนาทักษะชีวิต                                                    3(2-2-5) Life Skills  Development          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                                        …

View page »