↑ Return to หน่วยงาน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทอม 1/2559 วันที่ 1 ส.ค. 59 ถึง 25 พ.ย. 59
เทอม 2/2559 วันที่ 16 ม.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 1 (สถานประกอบการ) new-icon
แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 2 (อาจารย์นิเทศ) new-icon
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์ฯnew-icon
ประเมินสถานประกอบการฯ(ทอ.ฝช.11-51)
แบบตอบรับนศ.เข้าฝึกประสบการณ์
แบบตอบรับประเมินผลนศ.ฝึกงานฯ(ทอ.ฝช.03-51)
แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศ(ทอ.ฝช09-51)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอ.ที่ปรึกษา(ทอ.ฝช.12-51)
แบบวัดผลการฝึกประสบฯ(ทอ.ฝช.08-51)
แบบสอบถามบัณฑิตปี(ทอ.ฝช.10-51)
แผนที่สถานประกอบการ(ทอ.ฝช.05-51)
ข้อกำหนดการสรุปรายงานการฝึกงาน.doc
แบบฟอร์มportfolio.doc