โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน้าใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์