โครงการสืบสานวัฒนธรรมครอบครูช่าง ภาควิชาโยธาและการออกแบบ