ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Smart point 3D (แพลตฟอร์มรังวัดดินถล่ม) ได้รับรางวัล 5,000 บาท

สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายปุญญพัฒน์ ดอกพุฒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นางสาวรัชนีวรรณ นวลใจบุตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. นางสาวณัฐริกา คำเฮียง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นางสาวภฤศญา เกิดก่อวงษ์ วิทยาลัยนานาชาติ
5. นางสาวสุพัชฌา สีแดง วิทยาลัยนานาชาติ
ผลงานวิจัย
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น วิทยาลัยนานาชาติ
2. อาจารย์์สุภาวดี ซ้องกำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร วิทยาลัยนานาชาติ

อ่านต่อ
การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง "หาน้ำให้นาอิน" ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมมอบนวัตกรรมจากงานวิจัย และเปิดป้ายวิสหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกชาตรี สงวนธรรม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ) กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างยังยืนต่อไป โดยมีนายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบผสมผสานบ้านนนาอิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว PR URU

อ่านต่อ
หลักสูตรระยะสั้น "ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม"

วันที่ 15 กันยายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ได้แนะนำและให้ความรู้น้องๆจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เกี่ยวกับอุปกรณ์การสำรวจภูมิสารสนเทศ เช่น กล้องวัดระดับ/กล้องวัดมุม/เครื่องGNSS /โดรน/ภาพถ่ายแผนที่ “เรียนจริง หน้างานจริง ปฏิบัติงานจริง”

อ่านต่อ

กิจกรรม