ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2564 การพัฒนาแหล่งพลังงานชีวมวลสำหรับระบ... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2564 แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังง... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2564 การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกสำหรับเคร... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2564 การส่งเสริมเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2564 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค... อ.ยสินทินี เอมหยวก ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2556 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิ... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556 การพัฒนาเครื่องบดดินสำหรับการเพาะต้... ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบ... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556 ความสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556 เครื่องกัดอะลูมิเนียมด้วยกรดโดยการเ... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556 การศึกษาการสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมัน... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556 การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปมะม่ว... อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2556 A Novel Electronically Controllable... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ RADIOENGINEERING