ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเก็บ-สับย่อยฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง เพื่อการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนาข้าวจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับสนับสนุนกระบวนการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานเข่งไม้ไผ่ สู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาน้ำตมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ อาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การจัดการความรู้ชุมชนด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเข่งไม้ไผ่เพื่อสืบทอดและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผลิตที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการในท้องถิ่นระดับวิสาหกิจชุมชน 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การจัดการความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักรตอกแบบเละข้อ เพื่อการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทเข่งไม้ไผ่อย่างยั่งยืน 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาเครื่องเก็บ-สับฟางและตัดตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การประยุกต์ใช้ถ่านป่นจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองสำหรับห่อขนมเทียนเสวย โดยใช้แผ่นความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้า 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ผลของความร้อนจากแผ่นความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้า ที่มีต่อประสิทธิภาพการอัดรีดแผ่นใบตองที่ใช้เป็นวัดสุสำหรับห่อขนมเทียนเสวย 2552

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

กระบวนการตัดสับฟางและตอซังร่วมกับการบริหารจัดการธาตุอาหารพืชในระบบนาน้ำขัง 2563

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์