ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเก็บ-สับย่อยฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง เพื่อการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนาข้าวจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับสนับสนุนกระบวนการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 383,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)