ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องเก็บ-สับฟางและตัดตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
งบประมาณ : 198,900.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
2 มิ.ย.59 - 15 มิ.ย. 60