ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การจัดการความรู้ชุมชนด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเข่งไม้ไผ่เพื่อสืบทอดและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 200,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
มกราคม 59 - มกราคม 60