ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาน้ำตมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 50,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
28 ธ.ค. 2561 – ส.ค.2562