ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การจัดการความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักรตอกแบบเละข้อ เพื่อการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทเข่งไม้ไผ่อย่างยั่งยืน
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 340,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
11 มี.ค. 59 – 11 พ.ย. 59