ข้อมูลนักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกูล

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟในการเผาตอซังข้าวบริเวณพื้นที่นาข้าว ตำบลบ่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไม้ไผ่แปรรูปด้วยวิธีการผลิตถ่านดำอัดแท่งด้วยกระบวนการอัดเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยทอดกรอบ 2560

งานวิจัยทำสำเร็จ

แบบจำลองรูปแบบการเผาตอซังข้าวเพื่อศึกษาแนวทางลดความรุนแรงของไฟ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในชุมชน 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแบบกระบวนการอัดเย็นสำหรับเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปไม้ไผ่ชุมชนบ้านทุ่งแสนตอ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การจำลองรูปแบบการจัดเรียงตัวของตอซังข้าวที่มีผลต่อความรุนแรงของไฟ 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์หมูฝอยทอดด้วยวิธีเหวี่ยงหนีศุนย์ 2562

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบแลพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กวนผสมขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยทำสำเร็จ

การสร้างเครื่องอัดขยะโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่จัดเก็บขยะในชุมชนจังหวัดน่าน 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การศึกษาพฤติกรรมของไฟที่ผ่านแนวอับเชื้อเพลิงจากแบบจำลองการลุกลามของไฟโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลอเมนต์, กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2563

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์