ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การประเมินความพร้อมและการเตรียมตัวของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในเขตภาคเหนือเพื่อก้าวสู่อาชีพวิศวกรและอาชีพนักสำรวจในประชาคมอาเซียน 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะกล้าต้นเดี่ยวแบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยรูปแบบ การบูรณาการกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบสร้างระบบควบคุมการให้นำอัตโนมัติความต้องการพืชด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2557

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาระบบการพยากรณ์ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลโดยใช้วิธีการเชิงตัวเลข 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรสู่เครือข่ายเกษตรผู้ผลิตข้าว 2557

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบและสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การจัดการองค์ความรู้ภัยพิบัติชุมชนด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนรับมือผลกระทบจากภัยพิบัติ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การควบคุมความเหมาะสมของระบบติดตามดวงอาทิตย์โดยวิธีการพันธุศาสตร์ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การหาค่าความเหมาะสมของตัวแปรในระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การหาค่าความเหมาะสมของตัวแปรในระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับห้องผู้ป่วยหนักด้วยวิธีการพันธุศาสตร์ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

รูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์