ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบสร้างระบบควบคุมการให้นำอัตโนมัติความต้องการพืชด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ปีที่จัดทำ : 2557
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 49,560.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
10 พฤศจิกายน 2557 - พฤศจิกายน 2558