ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะกล้าต้นเดี่ยวแบบอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยรูปแบบ การบูรณาการกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 291,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)