ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การจัดการองค์ความรู้ภัยพิบัติชุมชนด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนรับมือผลกระทบจากภัยพิบัติ
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 295,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
ธันวาคม 58 - ธันวาคม 59