ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยว ไทย สปป.ลาว กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายชุมชมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารสาธารณะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียน หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวักล้านนาตะวันออก 2562

งานวิจัยทำสำเร็จ

การทำธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

การตรวจสัญญาณอีซีจีบนพีดีเอ ด้วยวิธีประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช่องสัญญาณ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ระบบประมวลผลสัญญาณอีพีจีเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

A Web base System for ECG data transferred using ZIG bee/IEEE TECHnology 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ความฉลาดของเว็บในการรับส่งสัญญาณชีพโดยใช้ IEEE 802.15.4 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช่องสัญญาณ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

Protable field prototype for electrocardiogram monitoring 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

Design of EGG s Web Services with Low Power RF Module for MSMC 2552

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์