ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียน หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 พ.ค. 2560 – 31 พ.ค. 2561)