ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : บทความวิจัยระดับชาติ)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2564 Chemical Fertilizer Inventory Manag... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ NU. International Journal of Science, 18(2)
2564 Development of a System for Recordi... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ NU. International Journal of Science, 18(2)
2564 การจัดการกากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพาน... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ
2556 การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปมะม่ว... อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2