ข้อมูลนักวิจัย : ธนภูมิ เฟื่องเพียร

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานกระแสหลักในชุดอาคารจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การสำรวจความส่องสว่างภายในห้องบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2557

งานวิจัยทำสำเร็จ

การสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเสริมงานเชื่อไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 2562

งานวิจัยกำลังทำ

การวิเคราะห์ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส ในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ